Life Cycle Management

Voor het werkelijk kunnen toepassen van Life Cycle Management in de praktijk, heeft AMC T&T de laatste jaren veel geïnvesteerd. LCM 2020 is het resultaat als geheel vernieuwde assetmanagementaanpak met als primaire doelstelling: Het optimaliseren van de inspanning/kosten en risicobeheersing t.o.v. de vereiste prestatie/inzet van het asset(portfolio).

LCM 2020 Speerpunten

 1. Transparant informatie- en communicatieplatform
 2. Sluiten van de PDCA-cirkel
 3. ISO 55001 compliant
 4. Optimale balans tussen Prestaties, Kosten en Risico’s
 5. Focus op assets én actoren over de gehele levenscyclus
 6. Continu verbeteren
 7. Ondersteunend aan lange termijn service contracten
 8. Passend binnen elke organisatie en/of contractvorm

Tools

Om Life Cycle Management op een professionele wijze te implementeren is DYNAM ontwikkeld om te kunnen sturen op basis van systeemmodellen. Om de toekomstige kosteneffectiviteit te optimaliseren kunnen hiermee simulaties worden uitgevoerd op basis van verschillende gebruiksprofielen. De risico’s daarbij worden dan in ORCA, op een gestructureerde wijze geïdentificeerd, geanalyseerd en beheerst.

DYNAM

DYNAM staat voor Dynamic Asset Management. DYNAM is een Life Cycle Simulation Tool en is ontwikkeld om op een praktische en transparante wijze, assets te kunnen moduleren over de gehele Life Cycle Support, of een gedeelte daarvan. Dit op basis van verschillende scenario’s.

Lees meer!

ORCA

ORCA staat voor Overall Risk Control Application. ORCA is speciaal ontwikkeld voor ‘integraal’ risicobeheer met behulp van risicoregisters en beheersmaatregelen.

Lees meer!

Training

Om assetmanagement normen, methoden, technieken en tools, goed te kunnen implementeren en te gebruiken zijn professionals met de juiste competenties nodig.

Om dat te realiseren heet AMC T&T een uitgebalanceerd trainingsprogramma ontwikkeld dat naadloos aansluit op de behoefte. Door gebruik te maken van een digitale leeromgeving met daarin het complete instrumentarium worden op een effectieve wijze de in de vereiste kennis voorzien en de benodigde vaardigheden aangeleerd.

LCM Need Assessment

Deze module gaat in op hoe de (toekomstige) behoefte van een asset over de levenscyclus kan worden gespecificeerd op een bedrijfseconomische wijze.

De aanpak is gebaseerd op het zogenaamde ‘systeemdenken’. Dit is een benadering voor het beheren en onderhouden van fysieke objecten. U maakt kennis met begrippen zoals; systeemgrenzen, subsystemen, functies, installaties, en met activiteiten binnen de context van assetmanagement. Hiermee sluit deze module aan op de lesmodulen van Asset Logistics Engineering.

Life Cycle Management

In deze module wordt LCM als methode gedoseerd die organisaties in staat stelt om besluiten te nemen op basis van ‘System Cost-Effectiveness’. De vereiste ‘systeem output’ wordt dusdanig geconcretiseerd dat het ook mogelijk wordt om op basis van prestatiecontracten te gaan werken, waarbij de ‘klant’, (owner/operator) dan op basis van de te realiseren (productie)output, keuzes kan maken op zowel de korte als lange termijn.

 

Met LCM wordt het volgende nagestreefd:

 • het beïnvloeden van het ontwerp en realisatie, van een asset, teneinde de levensduurkosten te minimaliseren, t.a.v. RAMS SHEEP (Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Security, Health, Environment, Economics en Politics);
 • het ontwerpen van een optimale inrichting van de logistieke ondersteuning tijdens de exploitatiefase;
 • het per onderhoudsniveau kunnen vaststellen van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten;
 • het, in samenhang, kunnen definiëren van de noodzakelijke instandhoudingsmiddelen voor de instandhoudingsfase, zoals; reservedelen, gereedschap, meet- en testapparatuur, technische documentatie, faciliteiten, onderhoudssoftware, opleidingen en personeel;
 • het daadwerkelijk kunnen leveren van logistieke ondersteuning tegen de laagst mogelijke totale kosten;
 • het tijdig detecteren van obsolescence/technische veroudering van systeemdelen en/of componenten, teneinde ermee samenhangende problemen aan te pakken;

op basis van zgn. ‘real options’ alternatieven uitwerken ter onderbouwing van de besluitvorming door het (hoger) management.

Life Cycle Simulation

Deze module is ondersteunend aan de LCM module en gaat specifiek in op het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Welke scenario’s zijn te verwachten?
 • Welke eisen worden dan aan het asset(systeem) gesteld?
 • Welke eisen kan men (logischerwijs) aan het asset(systeem) stellen?
 • Wat kunnen we aan resultaten/systeemkosteneffectiviteit, verwachten?

 

Deze module/workshop beslaat 1 á 3 dagen en biedt geavanceerde kennis van systeemmodellering en hoe dit in de praktijk toe te passen.

Gebruiksvaardigheden worden verkregen door verschillende real-life-cases uit te werken in de digitale leeromgeving van DYNAM.

 

Een Asset Management Control Game-omgeving (DGAME) is beschikbaar om het nut van Life Cycle Simulation in de praktijk te ervaren.

Support

Support bestaat veelal uit advies, IT Engineering en ondersteuning bij implementaties.

Hiermee wordt een specifieke klantbehoefte ingevuld en veelal maatwerk geleverd in vervolg op een generieke assetmanagement implementatie conform de ISO 55000.

Advies

Bijvoorbeeld het specificeren van een Duurzaam Asset Management Informatie Systeem (DAMIS) voor verbrandingsovens. Hiervoor is een volledig managementpakket ontwikkeld inclusief de onderhoudscyclus. De focus daarbij is om van simulatie naar LCM-monitoring en -control te kunnen gaan.

De basis voor deze ontwikkeling is het assetmanagementsysteem (AMS), zoals beschreven binnen de ISO 55000

IT Engineering

IT Engineering support kan bestaan uit het:

 • uitbreiden of aanpassen van de user interface
 • opzetten of herinrichten, van de data warehouse
 • koppelen van andere applicaties/databases aan een of meerdere AMC Tool(s).

Implementatie

Support bij implementatie kan bestaan uit:

 • ondersteuning bij de (initiële) realisatie van LCM producten zoals; plannen, budgetteren, modelleren, simuleren en rapporteren, over de levenscyclus van assets
 • uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op projectbasis.