Asset Performance Management

Asset Performance Management (APM) gaat over het zodanig inrichten van de keten dat prestaties meetbaar worden en dat deze asset(systeem)prestaties vertaald kunnen worden naar prestaties van de afzonderlijke onderdelen/installaties van het systeem. Het omgekeerde geldt dan ook waardoor prestaties van de afzonderlijke onderdelen/installaties, geabstraheerd kunnen worden tot de prestatie van het systeem/netwerk als geheel.

Tools

Om Asset Performance Management op een professionele wijze te implementeren mogen onderstaande tools niet ontbreken.

DGAME

DGAME is een serious gaming platform waarin het teambelang centraal staat, want assetmanagement is meer dan alleen Operations & Maintenance! 
Ervaar de kansen én bedreigingen die zich voordoen bij Operations & Maintenance (O&M) van een offshore windpark! 
DGAME biedt een unieke spelomgeving waarin deelnemers bekend worden gemaakt met Asset Management Control. Deelnemers krijgen de kans om zelfstandig (DGAME1) of in teamverband (DGAME2) de koers uit te zetten voor Operations & Maintenance in één van de meest dynamische en uitdagende sectoren waar assetmanagement wordt toegepast. Met DGAME kan men inzicht en vaardigheden op het gebied van assetmanagement trainen, opfrissen of juist ontwikkelen.

Lees meer!

AMC Scan

Voor periodieke assetmanagement audits (ISO 55001) en het monitoren van verbeteringen.

Lees meer!

VALID

Verified Asset Logistics Information Domain

Lees meer!

Training

Om assetmanagement normen, methoden, technieken en tools, goed te kunnen implementeren en te gebruiken zijn professionals met de juiste competenties nodig.

Om dat te realiseren heeft AMC T&T een uitgebalanceerd trainingsprogramma ontwikkeld dat naadloos aansluit op de behoefte. Door gebruik te maken van een digitale leeromgeving met daarin het complete instrumentarium worden op een effectieve wijze in de vereiste kennis voorzien en de benodigde vaardigheden aangeleerd.

Basiscursus Assetmanagement

ISO 55000 compliant en met een didgitale leeromgeving

Lees meer!

Actor Performance Analysis

In deze module wordt een praktische benadering behandeld voor het kwalificeren en kwantificeren van de noodzakelijke ‘actorenprestaties’ en hun relaties met stakeholders, zoals klanten en uitvoerders. Het doel is een logische en effectieve logistieke processtructuur te creëren.

De module begint met het, in groepssessies, uitwerken van verschillende activiteitendiagrammen (eenvoudige procesmodellen). Daarna worden de overwegingen en resultaten in plenaire sessies besproken. Met de dan opgedane ervaringen is het mogelijk om een compleet logistiek procesmodel te structureren dat als basis kan dienen gedurende de gehele levenscyclus van een asset.

Informatie Management

Asset Management Information (AMI) richt zich puur op het beter kunnen beheren en toegankelijk houden van alle vormen van ‘asset’ informatie gedurende de gehele levenscyclus van dat ene of meerdere asset(s). Voor complexe kapitaalgoederen (assets) begint AMI al bij de voorstudiefase. Bv, door het opslaan van alternatieven op systeemniveau, die zijn getoetst aan het globale gebruiksplan. Hieruit kan blijken dat de eisen opnieuw moeten worden gedefinieerd via een herziening van de operationele behoeften. Zo worden er per alternatief vaak ook levensduurkostenramingen opgesteld. Uiteindelijk worden in dit stadium al een groot gedeelte van de uitgangspunten voor de instandhouding op systeemniveau vastgelegd.

Al deze informatie is veelal voor veel geld verworven als waardevolle investering, omdat het een essentiële bijdrage levert aan de uiteindelijke kosteneffectiviteit van het betreffende asset over de gehele levenscyclus.

AMI vervult dan ook een cruciale rol bij de exploitatie van de assets als:

 • informatiebron voor het voorziene operationele gebruik;
 • informatiebron voor de uitgangspunten & randvoorwaarden bij de exploitatie;
 • als basis voor de uitvoering van de exploitatie en configuratiemanagement;
 • als ‘geweten’ in het kader van afwegingen die gemaakt moeten worden bij bv. modificaties.

 

Binnen deze module worden verschillende vormen van informatiebeheer besproken om te komen tot een transparante en consistente informatievoorziening. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop nieuwe maar ook bestaande, informatie meteen op zodanige wijze kan worden opgeslagen dat het eenvoudig is te beheren en te raadplegen.

Team Management

Deze module is gebaseerd op de wetenschap dat de competenties van een groep medewerkers vele malen groter is dan dat van elk individu afzonderlijk. Hierbij wordt onderkend dat het dan wel noodzakelijk is om van elkaar de kwaliteiten te onderkennen en te herkennen. In deze module wordt behandeld waaraan een team moet voldoen en hoe dat te realiseren om tot de gewenste resultaten te komen. Hiervoor zal ingegaan worden op zelfsturende teams en hun processen.

De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:

 • wat is een zelfsturend team?
 • wat zijn de voordelen van zelfsturende teams?
 • zijn er ook nadelen aan zelfsturende teams?
 • proces gericht organiseren rondom zelfsturende teams;
 • basis voorwaarden voor teamvorming;
 • regeltaken en zelfsturing;
 • ontwikkeling van zelfsturend vermogen;
 • prestatie gericht werken van zelfsturende teams;
 • welke regeltaken spelen een rol bij AMC?
 • management control en wie vervult deze regeltaken?

Support

Support bestaat veelal uit advies, IT Engineering en ondersteuning bij implementaties.

Hiermee wordt een specifieke klantbehoefte ingevuld en veelal maatwerk geleverd in vervolg op een generieke assetmanagement implementatie conform de ISO 55000.

Advies

In het kader van Asset Performance Management (APM) zijn voor verschillende organisaties verkennende studies uitgevoerd, waar het met name om de vraag ging,hoe assetmanagement (AM) met prestatiemanagement (PM) het beste kan worden gecombineerd.

Hierbij worden alle stakeholders betrokken door dit als volgt te faseren:

 • een bedrijfsoriëntatie met betrekking tot AM en PM
 • in teamverband brainstormen over een mogelijke (verbeter)aanpak
 • resultaten uitwerken en opnemen in een verbeter-/implementatieprogramma
 • presenteren van het verbeterprogramma en het afstemmen van de vervolgaanpak
 • uitwerken van een adviesnota ‘Vervolgaanpak APM’

IT Engineering

IT Engineering support kan bestaan uit het:

 • uitbreiden of aanpassen van de user interface
 • opzetten of herinrichten, van de data warehouse
 • koppelen van andere applicaties/databases aan een of meerdere AMC Tool(s).

Implementatie

Support bij implementatie kan bestaan uit:

 • ondersteuning bij de (initiële) realisatie van APM producten zoals; registreren, monitoren, bijstellen en verbeteren
 • uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op projectbasis.