Asset Logistics Engineering

Asset Logistics Engineering is het vakgebied waarbinnen de disciplines zoals Systems Engineering, Design to Maintain en Logistics Support Analysis, worden toegepast. Om dit op een gestructureerde wijze in te zetten is voor AMC de systeemanalyse aanpak ontwikkeld. Dit is een gestructureerde aanpak voor het verkrijgen van kwalitatief inzicht gedurende de (geplande) levenscyclus. Hiervoor wordt het asset(systeem) en het logistieke proces, weergegeven als een geïntegreerde logistieke procescyclus (LPC). Om de Asset Logistics Engineering informatie, zowel kwalitatief als kwantitatief te specificeren, wordt voor verschillende levensfasen een analyse gemaakt. De ervaring heeft geleerd dat deze aanpak voorkomt dat men bij aanvang van de exploitatiefase niet hoeft te starten met een set van ongestructureerde specificaties en documenten, (gratis) verkregen vanuit de projectrealisatiefase. De analyse volgens de LPC impliceert een continue controle waarbij alle actoren worden betrokkenen. Wanneer de levenscyclus van een asset(systeem) wordt uitgewerkt, van concept tot uit faseren, wordt de LPC op twee manieren doorlopen.


Integrated Logistics Support versus Asset Logistics Engineering


Binnen de defensiesector wordt voor Asset Logistics Engineering de Integrated Logistics Support (ILS) methode gehanteerd.

Vanaf 1950 is men daar op een gestructureerde manier gaan nadenken over het voorzien in de gevraagde militaire capaciteit tegen minimale kosten.

Het primaire doel van ILS is dan ook het beheersbaar maken van de Life Cycle Costs (LCC) van defensiematerieel, waarbij voldaan wordt aan de eisen die aan het materieel worden gesteld en dit gedurende de gehele levensduur. De gestelde eisen aan defensiematerieel betreffen onder meer eisen ten aanzien van de vereiste beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Door toepassing van ILS wordt de logistieke ondersteuning van het materieel (onderhoud, herbevoorrading, opleidingen, procedures, etc.) op een gestructureerde manier voor de gehele levensduur benaderd en hierop afgestemd.


Tools

Om Logistics Engineering op een professionele wijze te implementeren is ILSA ontwikkeld.

ILSA

staat voor Integrated Logistics Support Application Integrated Logistics Support is dé NAVO-aanpak voor Asset Logistics Engineering van kapitaalgoederen. Zo wordt er voor bijvoorbeeld nieuw marine materieel een manager instandhoudingsvoorbereiding aangesteld om ervoor te zorgen dat de Asset Logistics Engineering producten zoals; specificaties, schema’s, tekeningen en procedures, niet alleen de bouw mogelijk maken maar ook de latere instandhouding en dat gedurende de gehele levenscyclus van het materieel.

Lees meer!

Training

Om assetmanagement normen, methoden, technieken en tools, goed te kunnen implementeren en te gebruiken zijn professionals met de juiste competenties nodig.

Om dat te realiseren heeft AMC T&T een uitgebalanceerd trainingsprogramma ontwikkeld dat naadloos aansluit op de behoefte. Door gebruik te maken van een digitale leeromgeving met daarin het complete instrumentarium worden op een effectieve wijze de in de vereiste kennis voorzien en de benodigde vaardigheden aangeleerd.

Asset Logistics Engineering

Asset Logistics Engineering bevat disciplines zoals; specificeren, testen, onderhouden, analyseren en modificeren. Voor de defensiesector hebben wij dit uitgewerkt in een zogenaamde Integrated Logistics Support (ILS) aanpak.

Support

Support bestaat veelal uit advies, IT Engineering en ondersteuning bij implementaties.

Hiermee wordt een specifieke klantbehoefte ingevuld en veelal maatwerk geleverd in vervolg op een generieke assetmanagement implementatie conform de ISO 55000.

Advies

Bijvoorbeeld hoe risico’s te minimaliseren door een gestructureerd Asset Logistics Engineering traject te doorlopen

IT Engineering

IT Engineering support kan bestaan uit het: • uitbreiden of aanpassen van de user interface • opzetten of herinrichten, van de data warehouse • koppelen van andere applicaties/databases aan een of meerdere AMC Tool(s).

Implementatie

Support bij implementatie kan bestaan uit: • ondersteuning bij de (initiële) realisatie van ILS producten, zoals; brondata, specificaties en procedures • uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op projectbasis.